کدهاي جاوا اسکريپت
دانلود كتاب
دانلود موزيك
دانلود کارتون
گوناگون
تجارت الكترونيك
 
 
تبليغات تصويري
مبل هاي عجيب و زيبا را به نرخ توليدي تهيه کنيد
بازي آنلاين و فکري لرد ها
 

 
 
 
 
 

تأثیر مصرف مایعات روی عملکرد بازیکنان فوتبال در حین مسابقه
هدف این مطالعه بررسی اثرات نوشیدنی های حاوی الکترولیت – کربوهیدرات روی عملکرد ( فعالیت ) فوتبال بود.20 بازیکن فوتبال برا ی شرکت در این مطالعه داوطلب شدند ، بازیکنان ظبق نقش های پستی شان به دو گروه مشخص تقسیم شدند.

مقدمه :
یکی از مشخصه های فوتبال فعالیتهای متناوب پر شدت است ( ریلی 2000 ) و کاملاً مشخص شده که فقدان تنها 2 % از مایعات بدن برای نقص عملکردی و ذهنی کافی است (شیپارد 1999 ). علاوه بر این ، بدون مصرف مناسب مایعات در تمرین ، بازیکنان دچار افزایش دمای درونی و ضربان قلب می شوند . (کاساتِ آل 2000 – مُورای 2000) . خستگی در طول مسابقه فوتبال غالباً با کاهش و نقصان کربوهیدرات بوجود می آید و بسته به سطح مسابقه و آمادگی بدنی بازیکن ، ذخایر کربوهیدرات بدن وی (گلیکوژن عضله ) به نسبت مدت زمان و شدت مسابقه کاهش می یابد ( بانگسبو 1992 ، کاستاگنا و اُتاویو 1999 هارگری وِس 1994 ، هاولی 1994 ).
مشاهده شده هنگامی که بازیکنان نوشیدنی های حاوی کربوهیدرات را در طول تمرین یا مسابقه مصرف می کنند ، فواصل بیشتری می دوند ، بعد از مسابقه نیز غلظت گلیکوژن عضلانی بالاتری داشته ، بهتر عمل کرده و احساس خستگی کمتری نسبت به بازیکنانی می کنند که هیچ نوشیدنی مصرف نکرده اند(لیات وژاکوب 1989، مک گرگورو همکاران 1999، نیکلاس و همکاران 2000 ).
طبق قوانین فوتبال در طول بازی ، هیچ وقفه قانونی برای نوشیدن مایعات ، برای بازیکنان وجود ندارد و اگر بازی تحت شرایط محیطی گرم برگزار شود ، با نیاز شدید ذخایر کربوهیدرات و مایعات بدن مواجه خواهند شد (مونتری یو و همکاران 2003 ، سانز-ریکو و همکاران 1996 ، شسپارد 1990 ).
با این حال ، اطلاعات اندکی در مورد تأثیرات نوشیدنی های حاو ی الکترولیت کربوهیدرات روی عملکرد بازیکنان در طول مسابقه فوتبال وجود دارد . بنابراین هدف این مطالعه ، بررسی اثرات نوشیدنی حاوی الکترولیت کربوهیدرات روی عملکرد در بازی فوتبال است .

روش ها :
20 بازیکن فوتبالیست مرد از باشگــاه فوتبال سائوپائولو در این مطالعــه شرکت کردنــد که مورد تأیید کمیتــه اخلاقی دانشگاه قرار داشتند همه شرکت کنندگان بطور شفاهی و کتبی درباره ماهیت ونیازهای مطالعه و خطرات سلامتی اطلاع رسانی شدند . خصوصیات بدنی و درصد چربی بازیکنان در جدول شماره 1 نشان داده شده است .
( ) میانگین
متغیرها
(11/1)06/16
(05/0) 80/1
(81/4)5/68
(73/9)5/59
(29/1)6/10 (سال) سن
(متر ) قد
(کیلوگرم ) توده بدن
(میلی متر) چین بوسنی 47
درصد چربی بدن

پروتکل ( پیش نویس ) :
مسابقه شامل یک نیمه 45 دقیقه ای ، 15 دقیقه فاصله ونیمه دیگر 30دقیقه بود . شرایط محیطی با استفاده ازیک مخزن مرطوب سنج اندازه گیری شد . که TY دمای ثابت و Tdb دمای مخزن خشک است .
قبل از مسابقه ، بازیکنان به دو گروه تصادفی طبق نقش های پستی شان تقسیم بندی شدند . گروه مصرف کننده نوشیدنی های حاوی الکترولین کربوهیدرات و گروهی که نوشیدنی الکترولیت کربوهیدراتی مصرف نکردند ، در طول مسابقه و آزمایش دمای محیط ، 28 درجه سانتی گراد بود . هر 15 دقیقه ، بازی قطع می شد . ( کربوهیدرات محلول 6 % با طعم نارنگی) در طول فواصل همه بازیکنان اجازه داشتند آب adcibitum مصرف کنند . این کار توسط یک ناظر کنترل می شد . وزن بدن قبل و بعد از مسابقه با ترازوی دیجیتال با دقت 50g اندازه گیری شد . افراد تحت آزمایش کمترین لباس را در طول وزن کردن پوشیده بودند و هیچ گونه مچ بند و زانو بند ، یا جواهراتی نداشتند .

اندازه گیری ضربان قلب :
ضربان قلب هر 15 دقیقه در طول مسابقه با استفاده از دوریابی رادیویی بُرد کوتاه اندازه گیری شد . میانگین ضربان قلب برای مسابقه به عنوان شاخص بار اضافه به سیستم قلبی عروقی بنا به شدت فعالیت و فشار گرمایی محیطی استفاده شد .

اندازه گیری عملکرد :
20 داوطلب هر بازیکن را در طول کل مسابقه تحت نظر داشتند و از یک کرنومتر برای تعیین مدت زمان هر بازیکن با توپ یا بدون توپ ، صزفنظر از جهت ، استفاده می کردند . آنها همچنین تعداد دوهای سرعت هر بازیکن را در طول مسابقه در نظر داشتند . این اندازه گیری در طول نیمه های اول و دوم تقسیم شدند . این داوطلبان قبلاً برای این کار آموزش دیده بودند .

دمای درونی :
دمای درونی بدن بوسیله یک قرص دما سنج قابل بلع اندازه گیری می شد که همراه با ثبت کننده ، اطلاعات و داده های دمای درون بدن را بصورت واقعی و درست ارائه کردند . هنگامیکه قرص بلعیده می شود ، سنسور بدن خطر از طریق دستگاه گوارش فرد با تحرک و جنبدگی نرمال حرکت کرده و سپس بطور طبیعی بعد از 24 تا 72 ساعت از بدن دفع می شود سنسور گرمایی از یک کریستال حساس به دما استفاده می کند که با توجه به دمای مولد اطراف آن ارتعاش پیدا می کند . این ارتعاش ، یک جریان الکترومغناطیسی ایجاد می کند که بطور مداوم وبدون خطر از طریق مواد اطراف انتقال می یابد .
ضبط کننده CT2000 این سیگنال را دریافت کرده که بعداً روی دستگاه گوارش نشان داده شده و بطور خود به خود در حافظه ذخیره می شود . هر سنسور دمایی نمایشگر بطور جداگانه در کارخانه تنظیم شده و تنظیم های اصلی قبل از استفاده از با صحت و درستی دمایی موارد CT2000 می شود . بازیکنان این قرص ها را 18 ساعت قبل از پروتکل استفاده کردند .

تجزیه وتحلیل آماری :
اطلاعات بصورت میانگین وانحراف معیار استاندارد نشان داده شدند . سطح احتمال کمتر از 05/0 به عنوان داده با ارزش از لحاظ آماری تلقی شد .
برای آنالیز تفاوتهای موجود در ضربان قلب ، دمای درونی و فشار مسابقه در گروههای استفاده کنند از آب و استفاده نکرده از آب ، آزمون t انجام شد . داده ها با استفاده از معادله آماری SPSS نسخه 11 و برنامه Pc آنالیز شد .

نتایج:
خصوصیات بدنی بازیکنان در جدول 2 خلاصه شده است .
نتایج از مقدار کاهش توده بدن ، ضربانقلب ،مدت زمان دویدن ، تعداد دوهای سرعت و دمای درونی در جدول 2 نشان داده شده است .
مقدار کاهش توده بدن در گروه NCHO بالاتر نبود. انتظار میرفت که ضربان قلب در گروه NCHO بالاتر باشد ، اما تنها تفاوتهای آماری در طول نیمه دوم مسابقه بین گروههای CHO و NCHO وجود داشت . بازیکنان در طول نیمه اول مسابقه بیشتر می دویدند و از لحاظ آماری بین نیمه های اول و دوم در دو گروه حائز اهمیت بود .
با توجه به دوهای سرعت انجام شده ، شرایطی مشابه بوقوع پیوست . با این حال ، تفاوتهای مهم از لحاظ آماری بین گروه CHO وNCHO تنها در طول نیمهاول مشاهده شد .
درحالیکه گروه CHO ، دوهای سرعت بیشتری نسبت به گروه NCHO انجام دادند . در مورد دمای درونی ، افزایش بیشتری در دمای درونی گروه NCHO در طول مسابقه وجود داشت .
با این حال زیاد مهم نبود . در طول فاصله بازی گروه CHO و گروه NCHO میلی متر آب نوشیدند .

بحث ونتیجه گیری:
این مطالعه ، گروهی که الکترولیت CHO رانوشیدند و گروهی که هیچ مایعی مصرف نکردند و عادت داشتند تمام مسابقه را بدون نوشیدن هیچ مایعی بگذرانند ، مقایسه کرد . بنابراین ننوشیدن هیچ مایعی در طول مسابقه و تمرین برای آنها مشکل ساز نبود .
مهمترین یافته این مطالعه این بود که نوشیدنی های الکترولیت کربوهیدرات ، عملکرد رادرطول مسابقه فوتبال در مقایسه با ننوشیدن هیچ نوعی مایعی بطور کامل بهبود می بخشد .
کاملاً مشخصاست دهیدراتاسیون که منجر به از دست دادن 2 % وزن بدن می شود ، اثر منفی روی عملکرد ورزشی دارد و تحمل و پایداری عضله ای ، عملکرد ذهنی ، تنظیم دمایی را مختل می سازد و دمای درونی و ضربان قلب را افزایش می دهد (کاسا و همکاران 2000 )
نیکلاس و همکاران (200) از دست دادن 2/2kg وزن بدن را در طول مسابقه فوتبال مشاهده کردند .
در مطالعه ما ، به ترتیب از دست دادن 1/75kg , 1/14 kg از وزن بدن در گروه CHO و NCHO کمتر بود . بنابراین انتظار می رودگروه CHO عملکرد بهتری درطول مسابقه نسبت به گروه NCHO داشته باشد .
نتایج وداده های مشابهی توسط مک گروگور و همکاران (1999) بدست آمد . اینها اثرات نوشیدن مایعات روی مهارتهای خاص فوتبال را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که عملکرد و بازده در گروهی که هیچ مایعی ننوشیده بودند،درطول مسابقه تا5%بدترشد.
لیات وژاکوب (1986) ، فاستو(1986) ، اسمیت (1992) ، نیکلاس (1995) استاجیک و مازیک (2002) ، اثرات مثبت نوشیدنی های حاوی الکترولیت کربوهیدرات را روی عملکرد بازیکنان فوتبال را گزارش کردند . کربوهیدرات در این موارد به این دلایل می تواند مفید باشد (a) در پایان مسابقه فوتبال بیشتر بازیکنان ، گلیکوژن عضلانی شان کاهش پیدا می کند (نیکلاس و همکاران ) (b) افت عملکردی در مهارتهای خاص می تواند با کاهش ذخایر گلیکوژن عضلانی ارتباط داشته باشد، زیرا گلوکز مهمترین ماده برای متابولیسم در سیستم عصبی مرکزی است (مک گروگور و همکاران 1999) (c) بازیکنان با ذخایر پایین گلیکوژن نسبت به بازیکنان دارای ذخائر نرمال بخصوص در طول نیمه دوم ، کمتر می دوند وتعداد دوهای سرعت کمتری دارند . (هاولی 1994) . چون دویدن سرعتی یک فعالیت پر شدت تلقی شده و 8 تا 12 %کل مسافت دویدن یک بازیکن در طول مسابقه را ر بر می گیرد .
می توان فرض کرد که افرادی که افت عملکردی کمتری دارند ، بیشتر می دوند ، بخصوص در نیمه دوم بازی انتظار می رود که در طول نیمه دوم مسابقه ، بازیکنان نسبت به نیمه اول 5% کمتر فعالیت داشته باشند . ( رین زی و همکاران 2000 )
دراین مطالعه مشاهده کردیم که تعداد دوهای سرعتی انجام شده درطول نیمه اول درگروه CHO بیشترکه نشان مـی دهد که گــروه CHO عملکـرد بهتــری درطول نیمــه اول مسابقــه نسبت به گـروه NCHO داشت .متاسفانه ، انتظار داشتیم که گروه CHO ، عملکرد بهتر را در طول نیمه دوم حفظ کند ، هنگامی که کربوهیدرات باعث به تأخیر انداختن خستگی شود .
کاملاً مشخص شد که آب می تواند اثرات منفی دهید را تاسیون را کاهش دهد، اما درمورد عملکرد نمی تواند مانند کربوهیدرات ها عمل کند . دهید راتاسیون در ورزش ، از نیاز به ابقاء دمای بدن نزدیک به نرمال استراحت در حدود ناشی می شود .
چوت فوتبال یک ورزش طاقت فرسا است که 90 دقیقه فعالیت با شدتهای متفاوت را می طلبد ، باعث ایجاد شکل تعادل گرمایی می شود (مایوگان ولیپر1994) در فوتبال بیشتر مسابقات قهرمانی تحت شرایط محیطی گرم انجام می شود و در نتیجه دمای درونی بازیکنان بالاتر از بعد از مسابقه فوتبال مشاهده می شود ( اِکبلوم 1986 ، سنز وریکو و همکاران 1996، شپارد 1999 ). این مورد در مطالعه گزارش شد که گروههای CHO و NCHO در پایان بازی دمای بالاتر از داشتند .
ضربان قلب ، ابزار مهمی برای ارزیابی عملکرد بازیکنان فوبال در طول مسابقه است ، اگر چه خستگی و عواقب موقتی بازی می تواند رفتار واقعی ضربان قلب را پنهان کند ، در هر شرایط گرایش چنین است که بازیکنانی که کمتر می دوند و تلاش کمتری در طول مسابقه انجام می دهند ( علی وفارالی 1991) در طول ورزش با شدت متوسط ، مقدار افزایش ضربان قلب مستقیماً با دهید راتاسیون مرتبط بود .
در مطالعه کنونی ، هیچ تفوت معنی دار آماری بین گروههای CHO و NCHO مشاهده نشد احتمالاً چون این گروهها عادت داشتند بدون هیچ نوشیدنی در طول مسابقه ورزش کنند .

نتیجه گیری :
این مطالعه شواهد جالبی را فراهم آورد که بازیکنان فوتبال باید نوشیدنی حاوی الکترولیت کربوهیدرات را در سرتاسر مسابقه بنوشند تا از عواقب منفی دهیدراتاسیون بخصوص در مورد نحوه عملکرد دوری شود .
کار آینده باید حجم بهینه مایعات مورد نیاز برای تحمل سطوح بالای ورزشی ( ورزش قهرمانی ) را بررسی کرد .


 

 
 
 
منبع : پارس نايس
www.parsnice.top
 

 

 

 

 

 

     
Copyright (C) 2007-2018 parsnice.top All rights reserved
کليه حقوق سايت پارس نايس متعلق به شرکت { پارس نايس انيميشن } مي باشد . طبق قوانين کپي رايت هرگونه نسخه برداري و کپي از مطالب و مقالات سايت ممنوع مي باشد
دانلودفار  | عکس و تصاوير | بازي آنلاين فضايي | خريد مبلمان منزل  | پارس نايس | کالا - شاپ